ماشین اره سرد بُر ( Cold Saw Cut – Off System )

ماشین اره سردبٌر با استفاده از تیغه‌های TCT، در خطوط تولید انواع لوله تا حداکثر سایز “16 و مقاطع فلزی جهت برش آنها بدون ایجاد پلیسه ( Burr Free ) و همچنین عدم ایجاد فرورفتگی در محل برش ( Dimple Free ) مورد استفاده قرار میگیرد.