قیچی نوار بری ۳۱۲

 Slitting Line-312  General Specification Data

به سفارش شرکت فولاد گستر آتنا

Max. Coil Weight 30 Tons
Max. Coil Width 1600 mm
Max. Coil O.D. 2000 mm
Max. Coil I.D. 760 mm
Min. Coil I.D. 610 mm
Min. Strip  Thickness 4 mm
Max. Strip  Thickness 12.7 mm
قیچی نواربری 310