تماس با ما

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، فاز ۲، خیابان ۴، شماره ۱۳

کد پستی: 8486133336 

صندوق پستی: 511-84815

تلفن:   3510 5237 031
          3218 5237 031 

فکس: 3509 5237 031

ایمیل: info@psrolling.com