تحقیق و توسعه

با توجه به نیازهای روزافزون و فن آورانه کشور به  تجهیزات صنعتی مختلف ، این شرکت از سال 1394 و در قالب  بخش تحقیق و توسعه بمنظور کسب دانش فنی طراحی و مهندسی برخی از این نیازها  قدم برداشته است که تاکنون بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده و همچنین ارزیابی دقیق و حرفه ای در رابطه با بومی سازی آنها ، امکان طراحی و ساخت و همچنین دانش بنیان شدن برخی از آنها فراهم شده که در بخش توانمندیها ، به آنها اشاره شده است.

 

 

ضمناً با توجه به گستردگی زمینه های صنعتی ، این شرکت از پیشنهادات و نظرات سازمانها ،  شرکتهای و افراد محترم در رابطه با معرفی موارد و زمینه های جدید جهت تحقیق و توسعه و بمنظور بومی سازی استقبال مینماید.