1- یونیتهای هیدرولیک و بلوکهای منیفولد  (Hydraulic Power Pack & Hydraulic Manifold Blocks) 


مشتریان ما :


فولاد مبارکه اصفهان (MSC)
ذوب آهن اصفهان (ESCO)

 

 

2- سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک
(Special Hydraulic and Pneumatic Cylinders)


مشتریان ما :


فولاد مبارکه اصفهان (MSC)
ذوب آهن اصفهان (ESCO)
فولاد خوزستان (KSC)
  (IASCO) فولاد آلیاژی یزد