1- ماشین دنده زنی لوله
((Pipe Threading Machine
6” Dia., 6 m length


مشتری ما : شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)
 
 
 


2- ماشین دنده زنی لوله
((Pipe Threading Machine
2” Dia., 6 m length


مشتری ما : شرکت نورد و پروفیل ساوه  (S.R.P.M.)