1- ماشین هیدرو تست لوله ((Pipe Hydro-Testing Machine
8” Dia., 12 m lengths, 210 bar pressure-API-5L
 

مشتریان ما : 

شرکت نورد و پروفیل ساوه  (S.R.P.M.)
شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان
 
 

 


2- ماشین هیدرو تست لوله
((Pipe Hydro-Testing Machine
3” Dia., 6 m length, 210 bar pressure-API - 5L
 

مشتری ما :

شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)
 
 


 

3- ماشین هیدرو تست لوله
((Pipe Hydro-Testing Machine
1 ½” Dia., 6 m length, 210 bar pressure – API - 5L


مشتری ما : 
شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)
 
 

4- ماشین هیدرو تست لوله
((Pipe Hydro-Testing Machine
             24” Dia., 13 m length, 320 bar pressure – API - 5L
 
 
 مشتری ما : 

شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)