1- ماشین پلیسه گیر لوله (Pipe End-Facing Machine)
8”Dia., 12 m length, API - 5L
 

مشتریان ما :

شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)
شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان

 
 


2- ماشین پلیسه گیر لوله
(Pipe End-Facing Machine)
3” Dia., 6 m length, API - 5L
             
مشتری ما :
شرکت نورد و پروفیل ساوه  (S.R.P.M.)
 
 
 
3-  ماشین پلیسه گیر لوله
(Pipe End-Facing Machine) 
1 ½” Dia., 6 m length, API - 5L
 
مشتری ما :  شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)

 4- ماشین پلیسه گیر لوله
(Pipe End-Facing Machine)
24” Dia., 13 m length, API - 5L
            
مشتری ما : 
شرکت نورد و پروفیل ساوه  (S.R.P.M.)
 
 
 
5- ماشین پلیسه گیر لوله Pipe End Facing & Beveling Machine))
80”- 120” Dia., 18 m lengths
 
مشتری ما : شرکت نورد و لوله صفا